การศึกษาอิทธิพลของตลาดที่ไม่สมดุล (Leverage Market Imbalances)

SPONSORED LINKS

picture_201_0การศึกษาอิทธิพลของตลาดที่ไม่สมดุล (Leverage Market Imbalances) หมายถึง การเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า ในแต่ละพื้นที่รวดเร็วไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับของอุปสงค์และอุปทานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากทำการศึกษาราคาสินค้า ครอบคลุมหลายพื้นที่ ก็อาจได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ได้ในราคาที่ต่ำกว่าได้ เหตุการณ์ลักษณะนี้ จะเห็นบ่อยมากในกรณีที่สินค้ามีราคาเปลี่ยนแปลงผันผวน เช่น สินค้าเกษตร เป็นต้น

ตัวอย่างกรณีศึกษา “อิทธิพลของตลาดที่ไม่สมดุล”
กรณีศึกษา ยางพารา จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ปลูกมาก จึงเกิดสภาพปัญหาผลผลิตที่ออกมาล้นตลาด และปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าพื้นที่อื่น รวมถึงผลกระทบจากตลาดรับซื้อที่สำคัญในละแวกเพื่อนบ้านที่มีการกำลังขยายพื้นที่การเพาะปลูก จึงทำให้ผลผลิตยางพารา มีราคาตกต่ำ รวมถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะเพิ่มมูลค่าของยางพารา
ปัจจัยที่มีผล

  • การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต
  • ลักษณะการผลิตและการจำหน่ายของเกษตรกร
  • รสนิยมและความต้องการของผู้บริโภค
  • ทัศนคติและค่านิยมของผู้บริโภค
  • การแทรกแซงของรัฐบาล
  • การเปลี่ยนแปลงของระบบตลาด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาอิทธิพลของตลาด

  • ได้สินค้าเกษตรที่มีราคาถูก
  • ได้รับสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ
  • สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...