อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน หมายถึง

SPONSORED LINKS

business-partnerอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) หมายถึง ภาวะที่ D > S ทำให้สินค้าขาดตลาด ปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพโดยทำให้ราคาเพิ่มขึ้นแล้ว D ก็จะลดลง S ก็จะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่จุดดุลยภาพสาเหตุจากการเกิด เช่น การควบคุม ราคาขั้นสูงของปูนซีเมนต์, ราคาเนื้อหมู, ราคาน้ำตาล

อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) หมายถึง ภาวะที่ S > D ทำให้สินค้าชิ้นนั้นล้นตลาดปรับตัวเข้าสู่ดุลภาพ โดยทำให้ราคาถูกปรับต่ำลง แล้ว S จะลดลง D จะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่จุดดุลยภาพสาเหตุจากการเกิด เช่น การพยุงราคาสินค้าเกษตร, การประกันราคาข้าว, การส่งเสริมการส่งออก

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...